Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какво е необходимо за извършване на брокерска дейност?
 
С Регламент (ЕС) № 2021/821 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба, наричан по-нататък Регламент (ЕС) 2021/821, се въвежда режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия с двойна употреба.

„Брокерска дейност” е дейност, която обхваща предоставянето на брокерски услуги.

„Брокер” е физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в Република България, което извършва брокерски услуги от Общността за територията на трета държава.

„Брокерски услуги” означава договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на изделия с двойна употреба от трета държава за друга трета държава или продаването или купуването на изделия с двойна употреба, които се намират в трети държави с цел трансфер в друга трета държава.

Брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба от Приложение І на Регламент 428/2009 могат да извършват само лицата по чл. 2, параграф 6 от същия Регламент. Регистрацията за извършване на брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба се извършва в Министерство на икономиката за срок пет години.

За да осъществявате брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба, трябва да имате:
• регистрация за брокерска дейност, издадена от министъра на икономиката;
• разрешение за предоставяне на брокерски услуги, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката (Междуведомствената комисия).

Разрешение за предоставяне на брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба се издава, когато са налице условията по чл. 4, параграфи 1 и 2 от Регламент 428/2009, а именно когато изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия, или когато на купуващата държава или на държавата на местоназначение е наложено оръжейно ембарго, въведено с обща позиция или съвместно действие, приета(о) от Съвета, или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, както и в случай че износителят е бил уведомен от компетентните органи, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за военна крайна употреба в държава с наложено ембарго.

Необходими документи, които трябва да представите в Министерството на икономиката за извършване на регистрацията:

1. попълнено заявление по образец № 34 от Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ППЗЕКПСОИТДУ);
2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, придружен от автобиография на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им;
4. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай че членовете са юридически лица – на техните представители в съответния управителен орган;
5. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста;
6. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на ликвидни и изискуеми публични вземания;
7. декларация от едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролен орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
8. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната и с изделия с двойна употреба в държавите членки и в трети държави;
9. информация за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с изделия с двойна употреба за период не по-малък от една година;
10. документ за платена държавна такса – вижте в Тарифа за таксите, които се събират по закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба(ПМС № 138 от 02.07.2012 г., изм., бр. 40 от 2.06.2015 г.).


Как правилно се попълва заявлението за издаване на удостоверение за регистрация?

Образец № 34 съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ) - Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия с двойна употреба

Клетка: (Изходящ № и дата на заявлението:) - горният ляв ъгъл на заявлението се попълва от заявителя.

Клетка: (Входящ № и дата на подаване на заявлението:) - горният десен ъгъл на заявлението се попълва от Министерство на икономиката.

Клетка I (Заявител):
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- ЕИК само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес на управление: Населено място, ж.к., ул., №; пощенски код; седалище; мобилен телефон; телефон; факс; e – mail.

Клетка II (Документи по чл. 38 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба – чл. 14, ал. 1, точки 1, 2, 5 - 10 и 12)
Във всяка една графа 1 - 8 към Клетка II се попълват № и дата на издаване на съответния приложен документ.

Клетка III
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име:
- Длъжност:
- Подпис:
- Печат - полага се официален печат на фирмата.

След извършване на регистрацията ще получите удостоверение за регистрация за брокерска дейност с изделия с двойна употреба, което се издава по Образец № 36 (съгл. чл. 38, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 31, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ), със срок на валидност 5 години, след изтичането на който всяка последваща регистрация се извършва за същия срок. При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението, сте длъжни да подадете заявление в Министерство на икономиката в 14-дневен срок от настъпване на промяната.

След като вече сте регистрирани за брокерска дейност и имате издадено удостоверение за регистрация, можете да подавате заявление за издаване на разрешение за предоставяне на брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба.


За получаване на разрешение за брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба заявителят представя в Междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление поОбразец № 44 съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 и чл. 40, ал. 2, т. 2 от ППЗEКПОСИТДУ;
2. попълнен Образец № 45 съгласно чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗЕКПОСИТДУ на разрешение в пет екземпляра;
3. копие на документите, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните
дейности;

4. копие на документ, удостоверяващ участието на заявителя в сделката;
5. оригинал или нотариално заверено копие на разрешението за износ;
6. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентния орган в страната на крайния потребител или в страната на вносителя, или техни нотариално заверени копия;
7. документ за платена държавна такса – вижте в Тарифа за таксите, които се събират по закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ПМС № 138 от 02.07.2012 г., изм., бр. 40 от 2.06.2015 г.).

В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по т. 2, т. 3, 5 и 6 (изброени по-горе), заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.

ВАЖНО!
Всички изискуеми документи, които са на чужд език, се представят със заверен превод на български език съгласно чл. 49 от ППЗЕКПСОИТДУ.


Разрешението за предоставяне на брокерски услуги с изделия с двойна употреба се издава от Междуведомствената комисия за срок до една година и може да бъде продължено само еднократно за срок до 6 месеца, който срок не може да бъде по-дълъг от срока на регистрацията.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer